vp2019 --- 51397e88f6d6edd1478a625abc306cd6 --- Zber údajov - asistenti učiteľov

Zber údajov o asistentoch učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

ROK 2019

Financovanie asistentov učiteľa sa uskutočňuje podľa § 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

Aktuálne informácie (aktualizované 16.4.2019)Zber údajov bol ukončený !Termíny:

  • Školy s právnou subjektivitou
    do 24.5.2019 vytvoria protokol a spolu s odporúčaním CŠPP alebo CPPPaP k prideleniu AU ho odovzdajú zriaďovateľovi
  • Školy bez právnej subjektivity
    odovzdajú odporúčania CŠPP alebo CSPPPaP k prideleniu AU zriaďovateľovi; údaje za školy bez PS zadávajú zriaďovatelia; do 24.5.2019 vytvoria protokol
  • Zriaďovatelia
    do 31.5.2019 vytvoria protokol zriaďovateľa a odovzdajú ho na OÚ spolu s protokolmi za školy a odporúčaniami CŠPP alebo CPPPaP k prideleniu AU

  • do 8.6.2019 vytvoria protokol za svojich zriaďovateľov a odovzdajú ho na MŠVVaŠ SR

Pomocné materiály: