Zber údajov o asistentoch učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

ROK 2023

Financovanie asistentov učiteľa sa uskutočňuje podľa § 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

Aktuálne informácie (aktualizované 6.4.2023)Zber údajov je ukončený !!!Termíny:

 • Školy s právnou subjektivitou
  do 24.5.2023 vytvoria protokol a odovzdajú ho zriaďovateľovi
 • Školy bez právnej subjektivity
  odovzdajú údaje zriaďovateľovi; údaje za školy bez PS zadávajú zriaďovatelia; do 24.5.2023 vytvoria protokol
 • Zriaďovatelia
  do 31.5.2023 vytvoria protokol zriaďovateľa a odovzdajú ho na RÚŠS spolu s protokolmi za školy
 • Regionálny úrad štátnej správy
  do 8.6.2023 vytvoria protokol všetkých zriaďovateľov kraja a odovzdajú ho na MŠVVaŠ SR

Pomocné materiály: