Pokyn k vypĺňaniu údajov vo formulári ASISTENTI UČITEĽA pre žiakov so zdravotným znevýhodnením:

Vysvetlivky položiek

 

A. ÚDAJE O ŽIAKOCH so zdravotným znevýhodnením (školský rok 2018/2019)

Druh zdravotného znevýhodnenia

 

Žiaci s vývinovou poruchou učenia

§ 94 ods. 2 písm. i) zákona č. 245/2008 Z. z.

Žiaci s mentálnym postihnutím vzdelávaní podľa variantu A

§ 94 ods. 2 písm. a) a § 97 ods. 5 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.

Žiaci s poruchou aktivity a pozornosti

§ 94 ods. 2 písm. j) zákona č. 245/2008 Z. z.

Žiaci s mentálnym postihnutím vzdelávaní podľa variantu B

§ 94 ods. 2 písm. a) a § 97 ods. 5 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.

Žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou

§ 94 ods. 2 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z.

Slabozrakí žiaci, žiaci so zvyškami zraku, žiaci s poruchou binokulárneho videnia

§ 3 ods. 2 písm. a), b) a d) vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z.

Nedoslýchaví žiaci, žiaci s kochleárnym implantátom

§ 94 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z., § 3 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z.

Žiaci s telesným postihnutím okrem nechodiacich

§ 94 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.

Nepočujúci žiaci

§ 94 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z., § 3 ods. 1 písm. c) vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z.

Nevidiaci žiaci

§ 3 ods. 2 písm. c) vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z.

Žiaci s telesným postihnutím - nechodiaci

§ 94 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.

Žiaci s mentálnym postihnutím vzdelávaní podľa variantu C

§ 94 ods. 2 písm. a) a § 97 ods. 5 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z.

Žiaci s viacnásobným postihnutím vzdelávaní podľa variantu A

§ 94 ods. 2 písm. a) a k) a § 97 ods. 5 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.

Žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia

§ 94 ods. 2 písm. f) zákona č. 245/2008 Z. z.

Žiaci s viacnásobným postihnutím vzdelávaní podľa variantu B alebo C

§ 94 ods. 2 písm. a) a k) a § 97 ods. 5 písm. b) a c) zákona č. 245/2008 Z. z.

Žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím

§ 94 ods. 2 písm. f) zákona č. 245/2008 Z. z.

Hluchoslepí žiaci

§ 94 ods. 2 písm. h) zákona č. 245/2008 Z. z.

Žiaci chorí a zdravotne oslabení v školskej integrácii alebo špeciálnej triede (bez žiakov v zdravotníckych zariadeniach)

§ 94 ods. 2 písm. g) zákona č. 245/2008 Z. z.

Počet žiakov zdravotne znevýhodnených

V tomto stĺpci škola uvedie pri každom druhu zdravotného znevýhodnenia počet žiakov so zdravotným znevýhodnením, na ktorých požaduje AU.

Označenie tried

V tomto stĺpci škola uvedie pri každom druhu zdravotného znevýhodnenia, v ktorých triedach sa nachádzajú žiaci s uvedeným druhom zdravotného znevýhodnenia a na ktorých požaduje AU. Príklad: 2.A, 3.B, 6.C ...

Spolu za školu

V tomto riadku sa údaje o počte žiakov zdravotne znevýhodnených automaticky spočítajú.

B. ÚDAJE O ASISTENTOCH UČITEĽA pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Počet zdravotne znevýhodnených žiakov, na ktorých škola požaduje AU

Tento údaj o počte žiakov zdravotne znevýhodnených sa automaticky doplní a je zhodný s predchádzajúcim riadkom "Spolu za školu".

Celkový požadovaný počet AU pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (prepočítaný počet)

Do tohto riadku škola uvedie počet AU pre žiakov so zdravotným znevýhodnením prepočítaný podľa výšky úväzku, ktorý škola celkovo požaduje. Údaj je zaokrúhlený na 2. desatinné miesta.

C. ÚDAJE O ŠKOLE (v termíne zadávania údajov)

Existujúci AU pre žiakov so zdravotným znevýhodnením financovaní z nenormatívnych finančných prostriedkov

Do tohto riadku uvedie škola počet AU pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, na ktorých sú poskytované finančné prostriedky podľa § 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní .(Prepočítaný evidenčný počet AU je automaticky natiahnutý z aktuálneho počtu v termíne zadávania údajov)

Existujúci AU pre žiakov so zdravotným znevýhodnením financovaní z normatívnych finančných prostriedkov

Do tohto riadku uvedie škola počet AU pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorým hradí osobné náklady z normatívnych finančných prostriedkov v plnom rozsahu. 

Existujúci AU pre žiakov so zdravotným znevýhodnením z EŠIF

Do tohto riadku uvedie škola počet AU pre zdravotne znevýhodnených žiakov, na ktorých sú poskytované finančné prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF)

Existujúci AU pre žiakov so zdravotným znevýhodnením financovaní z iných zdrojov

V tomto riadku uvedie škola  počet AU pre zdravotne znevýhodnených žiakov, ktorých  hradí z iných zdrojov,  napr. z projektov MPSVaR SR, z mimorozpočtových prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom ...

Pomocný vychovávateľ

Ak na škole pracuje pomocný vychovávateľ,  škola ho uvedie v tomto riadku.

Počet fyzických osôb

Pri každom z predchádzajúcich 4 riadkov škola uvedie počet fyzických osôb, to znamená počet zamestnancov, ktorí sú v evidenčnom počte organizácie. Každý zamestnanec sa  započítava s hodnotou 1, bez ohľadu na úväzok,  t. j. bez ohľadu na týždenný pracovný čas dohodnutý v pracovnej zmluve.

Prepočítaný evidenčný počet zamestnancov

Pri každom z predchádzajúcich 4 riadkov škola uvedie aj počet zamestnancov v evidenčnom počte organizácie prepočítaný podľa výšky úväzku. Údaj je zaokrúhlený na 2. desatinné miesta.

D. INFO O PRIESTORE A VYBAVENÍ ŠKOLY

Bezbariérové priestory - architektonické

 

Áno/Nie

V prípade, že škola má vybudované bezbariérové priestory, označí "áno". V opačnom prípade škola označí "nie".

Uveďte aké

Ak má škola vybudované bezbariérové priestory, v tomto riadku škola popíše o aké priestory ide.