Zber údajov o pedagogických asistentoch pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením

ROK 2024

Financovanie pedagogických asistentov sa uskutočňuje podľa § 4e zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov na školský rok 2024/2025

Aktuálne informácie (aktualizované 6.5.2024)Zber údajov bol ukončený !!!Termíny:

 • Školy s právnou subjektivitou
  do 24.5.2024 vytvoria protokol a odovzdajú ho zriaďovateľovi
 • Školy bez právnej subjektivity
  odovzdajú údaje zriaďovateľovi; údaje za školy bez PS zadávajú zriaďovatelia; do 24.5.2024 vytvoria protokol
 • Zriaďovatelia
  do 31.5.2024 vytvoria protokol zriaďovateľa a odovzdajú ho na RÚŠS spolu s protokolmi za školy
 • Regionálny úrad štátnej správy
  do 10.6.2024 vytvoria protokol všetkých zriaďovateľov kraja a odovzdajú ho na MŠVVaM SR

Pomocné materiály: